ติดต่อผู้จัดทำ

										
ระบุพืช และบรรยายข้อมูลโดย  

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล
 
ปริญญาเอก เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
แพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.)
แพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย  (พท.ผ.)
(รับรองโดย สภาการแพทย์แผนไทย 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190
Email: pharmacom888@gmail.com


Asst.Prof.Dr. Sudarat Homhual
(Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry)
Faculty of Pharmaceutical Sciences            
Ubon Ratchathani University
Warinchamrab District
Ubon Ratchathani, 34190
Thailand
Email:pharmacom888@gmail.com
		

 ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวปาริฉัตร   สารรัตน์ 
นางสาวสุจิตรา     ใยงูเหลือม 
นางสาวพีรญา      อัครกนกสิน                    
นางสาวลลิตา       รามศักดิ์ 
นางสาวกมลชนก  ขันทะ
นางสาวกรรณิการ์  ตรวจนอก
นางสาวณัฎฐภรณ์  บุญหนุน
นายณัฐพล	   ขำอิง
นายธวัชชัย	   วงศ์สกุลวิวัฒน์

					
		

 
		

Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting